Racer-94
10.01.2012 22:19

К͊̔̑̊̕а̴͊ͣ̐͌К͎͚͍̗̠̓̀ ͉͈͎̾͗̏̎͐̚͞Н̧͍͇̪̟̝̆ͤА̠̙̳͔S̪͇͓͉̦̯̟̔͛Ч͎͈̙̟̤̊͐̂͋̄̚Е̹̮͉̥̗̞̪́́ͦ̏͋ͬ́Т͇̣̮̱̩ͤ̉̚ͅ ̺̮̥̐̓͒̋̀З̦̗̰̫А̸̤̰̋̒ͥ͐ͯ̿F̯̞͇̹̻̻̼ͣ̅͌̒̄ͤАͬ̑ͤ̈́ͮ͏̹̥̦Д͖̝̯̫̗̤̆͝ͅК͕̝̔И̓̕ͅͅ?̞͔̞̗̲̙̭̎̀ ̰͋̾

???????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????Γ??????????????????????????α?????????????????????????????????????σ??????????????????????????????τ????????????????????????????????ρ??????????????????????????????ι???????????????????????????μ?????????????????????????α??????????????ρ?????????????????????????????????????γ???????????????????????????????????????????????????α?????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????Π??????????????????????????ο?????????????????????ρ???????????????????????????ν?????????????ε?????????????????????????????????????????????????α????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????Φ??????????????????????????????????????ι????????????????????????????????λ?????????????????????α????????????????????????ρ?????????????????γ???????????????????????υ??????????????????????????ρ???????????????????????????????????????????????????????α???????????????
??????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????Λ????????????????????????????????????????????????????????π????????????????????????????????η????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????ρ?????????????????????????γ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????κ???????????????η??????????????????????δ???????????????????????????????????????????????????????????????α??????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????Κ?????????????????????????ε???????????????ν???????????????????????ο??????????????δ????????????????????ο?????????????????????????????????ξ?????????????????????????????????????????????????????α???????????????
????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????π????????????????????????????????????ε????????????????????????????ρ????????????????????η???????????????????????????φ??????????????????????α??????????????????????????ν???????????????????????????????????????????????????????????????α??????????????????????
?????????????????????

Теги: хуитакрипота

Оценить
1.3 | 4
Поделиться
17 комментариев
Модератор
s0ka
Советник Мидори-тян
17641
11 января 2012 года в 09:56

2Road Tripper:

Нет!

+1 0   -1 0
11 января 2012 года в 11:44
В̧̂̏ͪ̅͑ͣ̿̕͏̖̝̼̦͔͍е̸̯̻̼ͫ̈́̾͐͜с̝̰͉̜̼̺̓̌̾͒ͪ͛̍͐ͮе̶͍̝̤̣̮̺̹̯̔ͥͪ͆͛̊͛̉͘л̔̔ͭͣ̑̎͟҉̨̮͔͖͉ͅо̷̥͚̹͔̉͐ ͕͇̥̗̘̒͆̋͂̑ͪ͜т̺̼͉̟͔̮̈̓ͫ͗ͫ̇̉̀ӳ̵͚̦̼͇̭͕͌̈̉͗͐͟т̵̳͉͊͑̐́ͅ ͆͌̌ͭ҉͇͉̠̤̲̮̕ͅу̉̑̒ͥ̿ͪͨͯ҉̛̣̙ ͭ̈́ͭͮͪ̑҉̬̮̮̭̻́в̸̮̥̺͍̺̺̻͉̔ͫ̇̀̚̕а̵̖͖̙̿с̬̥͉̹̣͚̐͋̽
+1 0   -1 0
11 января 2012 года в 12:19

2Shmo0p!!:

Весело)

+1 0   -1 0
vml2006
JDM S14 Fan
14426
11 января 2012 года в 15:18

шрифт из кс?

+1 0   -1 0
Модератор
s0ka
Советник Мидори-тян
17641
11 января 2012 года в 17:12

Никому не двигаться, тред подвергается тщательному изучению испанской инквизицией!

+1 0   -1 0
Автор
Racer-94
Mr. Violator
2759
11 января 2012 года в 20:55

2Poker_Pet:


Good work, my friend! But remember- Ţ͔̲̤͍̽ͬ̂̐͗͊o̫̣̳̯̝͖͠ ̦͕ͨ̓̄̑̎̀i̖̓̈ṋ͍̤̤̼ͭ̽͂̔̕v͚̬ͨͥ̀ô̟͍̞̬̺k̸̼̻̮̓̌̉̽̓ẹ̑̂͑̒̇ͥ̕ ̴̋t͉͕͎̟ͩ̎̒ͣͫͯ͊h͖͔̰̲̝̬͆ͩ̂ͯe̱̾̊ͬ ͌̉́h̫̗͕͂̃̓ͦ͂i͈̩̯̠̰̻̾̇̓ͧͬͨv̙̘̰ͯͩ͋e͉͕̭͍ͦ̎-ͬͯm̠͕͕̪̪̪̯̓̓ī́̈́̽̀ͤ͆͠n͍͈̞̼̿͊̈̌̿́͝d͕̼͎̮̰ͥ̀̎̕ ̗̱̻̦̹͖ͩ̓ͭͅr̰̆͗̊͆ͬ͆ͩ͞e̤̳̙̺͙ͭͨp̙͕͉r͈̬̓̇ͤ̆ê̆͌͂ͨ̆s͎̳̞ḛ͔̥̗̈ͮ̐͜ṋ̶̩t͈̮͚̪̿͋͂́̚͟i͕̩̖̠̒̊ͭ͜n̨̬̤͖͚̜g̤ͪ͐͂̆̿̏̀ ̶̪̬̝ͫͫ̀̍ĉ͔͙̑h̴̦̺͖̦̘͓̘a̩̬͓̤̦̥͛́͗̔̎̽͆oͨ̓̍͗ͭͬ͜s̖̜͓͇̱̹ͭ.͏̳̼̝̦̺̯
͇ͭ̈̆ͥ͛ͨI͎̖̾͌͌n̠̠̲͍̬̍v͖̺̑͂ͤͤ̇̊͞o̟̙̟̜̽̑̌̅̒ͬk̷͇̞͓̩͔̐ͦ̓̿iͫ̏͆̈́͑͌̒ṋͭg͉͉̼̤̩̀ ̳̲̼ͦͩ̒͒ͩͨ̚͘t̤̙͔̘̹̩̉ͣ͋h̪̥̫͇͕e̯͍̥͐͛̈́͂͒ ̨̲̓̓̃̄͌̚f̲͇̙̖͇ͤ̓͘e̟̭̼̜̝̒̍e͉̥̪͎̤̾ͤͅl͈̱͖̭͔̆ͥ̊͊ͥi̵̳̠͉̝̝̤̒̊ͮͫ͆ͪ̓n̲͈̘̪̋ͩ̈́̍̈̒̐g̹̏ͫͤ̏̇ͣ̈͜ ̝̩͖̥̤ö̧̩̈ͮͨ̉̌͋f̧͍̖͙̰ͣͮ ̬̼̻̣̲̪̥̊̉ͬ́c̰͓̐ͧ͛͞h͈͕̠̙̺͉̙a̤ͪ̊́o̹̿ͦ̏ͫ̆ͤs̫̣͓͆ͪ̋͡.̭͇͕͉̥̞͒ͣ͗ͦ̾
̞̳̘̼̤̓̃W̺̼͓̣ị̧̮͇̦͔ͫ̓ẗ̼̟̟͝h̞̤̎̏̀̆̚ ̼͈͎̘̣̦̄ͨ̍̉ͥ̌ͅo̓͞u̥̙͍̥͓̔ͪ͂͡t̻̭̓́̃̓͝ ̹̦͚̥̱̬̇͛͗ͥ̽ͪō̟̦r͆ͩͨ̓ͬͨ҉̟̜͎d͍̄͊͆̑ễ͎ͪ̈́́͐ŗ̠̠̣̻͓̃ͭ̋̓ͣ.̟̳̙̪̳͑
̤̝̮͉̭̗̬́̓͝T͎̟̦̪͕͈̣̎͂̓̐̋h̯̻̫̘͕̑͒ͦ̐ͥe̼̗̞̮̙̘͍̿̀̏ ̴̈́͌̓ͪN͗ͫ͋̇͌̕e̮̭͓̫̝̊ͣͦ͋̉z̝̦̼̳͈̫̉ͫ̒́p̓̂͊͗ḛ̬ͬͭ̈́̓ͮ̚r̻̤͛ͩ̐ͣͤ̒d͉̱̮͉̬̠̥͂̾i͇̠̰͈̘̋́̈́̄̔̂͑a͉̩͛̽ͥͮ̿̈͛n̻̲̗ͫ͋ͭ͛ ̸͔̣̲͑ͧh̩͙̞̱͊̐ͥ͗̐̍̚i̦͍̠̞̪͔̍ͧ̉̉̐ṿ̱̔ͅeͅ-̝̟̯̫̰ͤm̴̲̳̫̘͔͕̪̾ͣ̇̅ͩ̅i̙͍n͔͕͔͕̘̹ͫ̓̇̅̀͋d̗̖̦̥ͭͣ̈́̓͌͒͞ ̺̰͍̤ͫ͑͜o̻͓̞͇ͮf̜̜̺̭͋ͮͫ̐ͪ͋ ͉̟̮̙̯̦̃ͯ̓̆͋̚c̞͕̗͉̟̗̏̚ͅh͉ͪ̋̇͛a̠̖̓̂̓̀̓͞ȯ̢ͦͪs̰̬̟̪̠̦ͮ̀ͅ.̖̹̗̲͙͗ͩ͑ ̥͕ͮ̄̀Z̧̟̯͈͖̮̠̲̑͐̇͂̐̏a͉͎͍̯ͧͣl͇͖̻̙͚̺g̜͉̟ͬ̄ͥ͆o̤̼̘̻̖̗̮̔͡.͚̙̭̠͍̈̈́̅ ̴ͤ
̺̹̭͓̋̀Ḣ̥ͅe̲̙͖̓̚͢ ͂͊̌ͥ̄ͨ͞w͙̦̳̫̮͎̘ͬ͑ͭ̐ͤ͐͠h͖̻̠̹̗̗̘ͫ́͒ͨ͒ͬ̆͠o͉͇͈͈̜̲͓̊̆ͮ̿̑ ̧̳̜̗̮͉̯͋̋ͤ̊̀ͩ̚ͅW̄̆͑̽ͪ̊͞aͨ͋̐̔̓ͦ҉͎̥͉̩͈i͙̜͈ͧͩͦ̓̐̃͊t͉͉͍͓̫̅̑̔̽̌̏͒s̱̘ ̶͓̗̰̺͔̍̉̓̎̒̊B̴͋̊͆̏ͭ̐ě͎̠ͭ̂́h̐̆̋ͫ͘ḭ̬̰̱̻̺̂̎ͭͫ̊ͪ͆n̪̫̥͊͆̈́͂̾̎d̷̰̤͚̪ ͛ͨT̸͆͐h̴̯͒͆ͧͨ̀̀è͚̗̺͚̘͙̄̍ͥ̌ͫ ̭̝̈Ŵ̩̩͠a͍̼͕͚͙̫̒̄́̐͊ͭ̓l̓̐̍̑l̡̰͓̜̜̯̳̊͊͛̇̄̆ͣ.̨̺̼̞̤̳̥ͧ̓̑ͬ̆ͅ
̷̦̝̮Z̮̬̩̪̙͔ͤ͐̾͒ͩ́A̲̲̻̲͆̌ͮ̒Ľ̲̙̃G͓͚͘O̘̘!̲̖̹̱̳̝ͥ͆
+1 0   -1 0
12 января 2012 года в 09:40

2Racer-94:

Я устал себя мучить бесцельно и с улыбкою странной лица, полюбил я носить в легком теле тихий свет и покой мертвеца...

+1 0   -1 0
Реклама